top of page

Privacyverklaring en algemene voorwaarden
 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Boek jij een shoot bij mij? Dan zijn voor, tijdens en na de shoot de Algemene Voorwaarden van toepassing. Ook op de foto’s die geleverd worden, zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen mij, de fotograaf, en de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten, de klant. Dit is altijd in de vorm van een geboekte reportage.

 2. Opdracht: De reportage die wordt gemaakt door de fotograaf.

 3. Fotograaf: Samantha Smit, eigenaresse van Samantha Smit Fotografie. Gevestigd in Leiderdorp, KvK nummer 73993131.

 4. Klant: De persoon waarmee de fotograaf een overeenkomst heeft gesloten. Dit is ook degene die deze algemene voorwaarden accepteert.

 5. Schriftelijk: Waar wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronisch bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld e-mail zijn, maar ook via een online formulier op de website van Samantha Smit Fotografie. De bewijslast van schriftelijke/elektronische communicatie ligt altijd bij de fotograaf.


ARTIKEL 2. Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de fotograaf uitvoert.

 2. Voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn alleen bindend wanneer de fotograaf deze voorwaarden schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer er van een voorwaarde wordt afgeweken, blijven de andere voorwaarden in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer er derden (back-up fotograaf) moeten worden ingeschakeld.

 4. De laatst beschikbare versie van de algemene voorwaarden is altijd degene die van toepassing is.


ARTIKEL 3. Aanbod

 1. Het aanbod wordt gedaan in de vorm van een offerte of een tarievenlijst.

 2. Het aanbod geldt niet voor eventuele vervolgopdrachten.

 3. De prijs van het aanbod kan wijzigingen ondergaan wanneer de opdracht verandert. Bijvoorbeeld wanneer een shoot (onvoorzien) langer duurt. De fotograaf zal de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.


ARTIKEL 4. Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst duidelijk te zien is dat er tussen de klant en de fotograaf iets anders is overeengekomen.

 2. Voor het accepteren van de overeenkomst, wordt van de klant een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag gevraagd. Pas na betaling van de aanbetaling, staat de overeenkomst voor beide partijen vast.

 3. De fotograaf behoudt het recht om een overeenkomst te weigeren wanneer na het vastleggen van de overeenkomst nieuwe informatie beschikbaar komt, die het uitvoeren van de opdracht niet mogelijk maken.

 4. De tarieven bij de overeenkomst zijn gebaseerd op het prijspeil die op dat moment gehanteerd worden. Wanneer bij de opdracht omstandigheden wijzigen, heeft de fotograaf het recht om de tarieven aan te passen. Dit wordt zo snel mogelijk aan de klant gemeld.

 5. Fotograaf maakt gebruik van de Kleine Ondermenings Regeling (KOR). Hierdoor hoeft er geen BTW afgedragen te worden. Dit betekent dat de klant dus ook geen BTW van de shoot terug kan vragen, mocht er een zakelijke overeenkomst worden aangegaan.

 6. De klant betaalt de reiskosten voor de fotograaf. Binnen een straal van 10km zijn de reiskosten gratis. Hierbuiten betaal je €0,30 per km vanaf 2352BA, Leiderdorp. De reiskosten worden vermeld in de restfactuur.

 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te worden betaald, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn of er een andere betaaltermijn vermeld staat.

 8. Wanneer een geboekte reportage langer duurt dan de geschatte en betaalde tijd, is de fotograaf gerechtigd om een vergoeding van €100 per extra uur te rekenen.

 9. Wanneer de klant de betaling niet voldoet en er extra maatregelen nodig zijn om het verschuldigde bedrag te verkrijgen, zijn eventuele extra kosten voor rekening van de klant.

 10. Foto’s worden pas zonder watermerk en op oorspronkelijk formaat geleverd na betaling van de volledige factuur.

 

ARTIKEL 5. Informatieverstrekking klant

 1. De klant zorgt dat alle benodigde informatie voor de opdracht tijdig beschikbaar is voor de fotograaf.

 2. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 3. Bij geboortefotografie is nauw contact erg belangrijk. De klant houdt de fotograaf via Whatsapp of telefonisch op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

 4. Bij een geboortereportage neemt de klant telefonisch contact op met de fotograaf zodra de geboorte is begonnen. De fotograaf zal zich vervolgens voorbereiden en naar de plaats van de geboorte komen.

 5. Wanneer de klant niet op tijd de juiste informatie verstrekt, kan de fotograaf niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortkomt (bijvoorbeeld niet op tijd aanwezig zijn bij de geboorte).


ARTIKEL 6.Uitvoering van de overeenkomst

 1. De fotograaf zal naar het beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren. Hierbij wordt in de stijl gewerkt die op de website en social media van de fotograaf te vinden is. De bewerkingsstijl kan afwijken wanneer de omstandigheden (licht, kleur) hiertoe leiden.

 2. Specifiek verzochte foto’s door de klant kunnen alleen worden gemaakt, wanneer de omstandigheden op het moment van de opdracht dit toelaten.

 3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant voor ogen had.

 4. Wanneer de fotograaf door derden wordt tegengewerkt tijdens de opdracht, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

 5. De klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotograaf. Voldoende licht is hierbij belangrijk. De fotograaf draagt waar nodig ideeën aan.


Specifiek voor geboorte:

 1. Wanneer er speciale toestemming nodig is voor de aanwezigheid van de fotograaf, is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming.

 2. Wanneer bij een geboortereportage de fotograaf niet op tijd aanwezig kan zijn bij de geboorte door eigen fout, maar de momenten na de geboorte nog kunnen worden vastgelegd, komt de fotograaf alsnog en wordt het bedrag van de overeenkomst verlaagd. Wanneer de fotograaf niet op tijd kan zijn door fout van de klant, blijft de klant het gehele bedrag verschuldigd.

 3. Wanneer een geboortereportage op de maandag, dinsdag of woensdag valt, zal de fotograaf zorgen dat er een back-up fotograaf met vergelijkbare stijl naar de bevalling komt.

 4. Bij een geboortereportage staat medische zorg op nummer 1. De fotograaf zal ten alle tijden de instructies van het (zorg)personeel opvolgen, ook als dit betekent dat de opdracht niet (geheel) voldaan kan worden. Er vindt geen terugbetaling plaats, maar de fotograaf en klant zullen samen kijken naar de mogelijkheden voor een eventueel andere reportage.

 5. Bij een geboortereportage is de fotograaf niet verantwoordelijk voor de invloed van de lichtomstandigheden wanneer deze erg slecht zijn. Denk hierbij aan veel ruis bij weinig licht of strepen in het beeld door kunstmatige verlichting. Bij (te) weinig licht zullen de foto’s veelal in zwart-wit worden geleverd.

 

ARTIKEL 7. Wijziging en annulering

 1. De fotograaf is bevoegd de overeenkomst te beëindigen wanneer er omstandigheden ontstaan waardoor de relatie tussen klant en fotograaf verstoord is. De fotograaf is hierbij niet verantwoordelijk tot een schadevergoeding.

 2. Klant mag de opdracht ten alle tijden annuleren. De aanbetaling wordt in dit geval niet terugbetaald om de geïnvesteerde tijd en de vrijgehouden datum te vergoeden.

 3. Verplaatsen van de opdracht gebeurt altijd in overleg. Wanneer een reportage wordt verplaatst, is afhankelijk van de geboekte reportage en de locatie.
  Fotoshoots op een buitenlocatie

  Helaas is mooi weer nooit gegarandeerd in Nederland. Mocht het echt slecht weer worden, zal in overleg een nieuwe datum worden gekozen. De dag van tevoren wordt in overleg besloten of de shoot door zal gaan of niet.
  Lifestyle fotografie bij de klant thuis

  Bij zwangerschap-, newborn- of gezinsshoots aan huis is de fotograaf afhankelijk van het natuurlijke licht. Wanneer het buiten heel bewolkt en donker is, kan dat zorgen voor weinig licht in huis. Hierdoor zal er ruis ontstaan op de foto, wat bij vergrotingen soms niet gewenst is. Om tot het mooiste resultaat te komen, is het soms nodig de shoot te verplaatsen wanneer het een echt donkere dag is. In overleg met de klant wordt een nieuwe datum gekozen.

 4. Bij ziekte van de klant of de fotograaf, wordt de opdracht kosteloos verplaatst. Ziekte dient direct bij het vaststellen hiervan te worden doorgegeven.


Specifiek voor geboorte:

 1. Een geboortereportage is altijd onder voorbehoud. Wanneer de fotograaf verhinderd is, zal er voor back-up worden gezorgd. Wanneer de klant geen back-up wil, is er een mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst. Dit is alleen het geval wanneer de fotograaf ook niet in de mogelijkheid is de eerste momenten na de bevalling vast te leggen.

 2. De fotograaf kan bij een geboorte niet aansprakelijk worden gehouden voor te laat komen, wanneer de fotograaf tijdig is vertrokken. Dit wil zeggen dat de fotograaf binnen 1,5 uur na telefonisch contact bij de geboorte is aangekomen. Bij overmachtssituaties zal de fotograaf zoveel mogelijk van de reportage alsnog uitvoeren bij aankomst.

 3. Bij annulering van een geboortereportage heeft de fotograaf het recht om de aanbetaling te behouden, gezien de geïnvesteerde tijd en de vrijgehouden datum. Wanneer de geboortereportage in de stand-by periode (vanaf 37 weken) wordt geannuleerd, dient 75% van de reportage betaald te worden.


ARTIKEL 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te verplaatsen. Van overmacht is sprake bij verhindering waar geen invloed op uitgeoefend kan worden. Denk aan ziekte, brand, file of ongevallen.

 2. In het geval van overmacht wordt gekeken naar een passende oplossing, zoals het verplaatsen van de reportage. In het geval van een geboortereportage zal de overeenkomst worden omgezet naar bijvoorbeeld een first-48-hour shoot, een newbornshoot of een andere gewenste shoot. De kosten zullen hierbij worden verlaagd.

 

ARTIKEL 9. Levering

 1. Na de reportage doet de fotograaf haar best om de foto’s binnen drie weken te leveren. Tevens ontvangt de klant binnen een week een preview. Aan deze geschatte levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Voor het versturen van fotoproducten gebruikt de fotograaf het opgegeven adres in het contactformulier. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in deze gegevens.

 3. De foto’s worden geleverd in een beveiligde galerij. Hier kunnen de foto’s op webformaat en op origineel formaat worden geleverd.

 4. Fotograaf levert nooit onbewerkte / RAW beelden.

 

ARTIKEL 10. Albums

 1. De fotograaf maakt fotoproducten op maat en op eigen inzicht. De klant kan wel favoriete foto’s selecteren. Deze worden voor zover mogelijk gebruikt in het product.

 2. Klant mag het ontwerp voor bestelling van het product inzien en hier eenmalig op reageren. Het is hierbij mogelijk foto’s te vervangen. Het is niet mogelijk om een geheel andere lay-out aan te vragen.

 3. Extra spreads of extra fotoproducten zijn tegen betaling mogelijk.

 4. Bestelling en levering van het album is pas na betaling van de volledige factuur. De producten worden afgeleverd door de fotograaf of per post.

 5. Het is niet mogelijk om fysieke fotoproducten (albums, afdrukken) te ruilen of te retourneren.

 

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de reportage, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens een reportage.

 3. Fotograaf is  niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of op afdrukken die niet door de fotograaf worden geleverd.

 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor back-up van de ontvangen (digitale) bestanden. De fotograaf zal alle bestanden 2 maanden bewaren, waarna de beelden mogelijk worden verwijderd.

 5. Wanneer de fotograaf een (schade)vergoeding verschuldigd is aan de klant, bedraagt dit niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Auteursrecht en portretrecht

Auteursrecht, ook wel copyright, zorgt ervoor dat niemand de geleverde foto’s zomaar mag gebruiken.

 1. Het auteursrecht van de gemaakte beelden ligt volledig bij de fotograaf.

 2. De klant mag de foto’s alleen gebruiken voor afgesproken doeleinden, bijvoorbeeld in de privésfeer. Gebruik voor andere doeleinden is verboden zonder dit eerst te bespreken met de fotograaf en eventuele bijkomende kosten te betalen.

 3. Klant is niet gerechtigd om geleverde beelden te bewerken of uit te snijden. Daarnaast is de klant verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de foto’s: Bij online gebruik, dienen de foto’s op webformaat gedownload te worden vanuit de galerij. Het gebruik van screenshots is verboden, gezien dit de kwaliteit van de foto’s erg verminderd.

 4. Klant moet bij het online gebruik van de geleverde beelden de fotograaf vernoemen.

 5. Wil de klant een foto insturen voor bijvoorbeeld een fotowedstrijd, is hier toestemming van de fotograaf voor nodig.

 6. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde, wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk is de fotograaf gerechtigd een schadevergoeding te vragen.

 7. Fotograaf gebruikt (herkenbare) foto’s alleen voor promotiedoeleinden (social media, demo-album, website, etc.) met toestemming van de klant. De toestemming wordt via een online-formulier verleend.

 8. Bij een geboortereportage worden onherkenbare beelden met geslachtsdelen of tepels in beeld alleen in overleg met de klant gebruikt. Geslachtdelen van kinderen worden nooit online laten zien. Staat het geslachtsdeel op de foto, wordt deze volledig vervaagd.

 9. De klant houdt het recht op intrekken van de toestemming. De foto’s kunnen vervolgens online worden weggehaald. Wanneer foto’s van de klant gebruikt zijn in drukwerk, dient de klant een schadevergoeding te betalen ter vervanging van het drukwerk. Wanneer het drukwerk wordt vervangen, zal sowieso rekening worden gehouden met de (nieuwe) wensen van de klant.

 10. Bij portfolioshoots kan de toestemming voor gebruik van de foto’s niet worden ingetrokken. Mocht de klant toch de toestemming willen intrekken, dient het volledige bedrag van de oorspronkelijke shoot betaald te worden aan de fotograaf.

 

ARTIKEL 11. Klachten

 1. Klachten dienen binnen 7 dagen na levering van de volledige galerij kenbaar gemaakt te worden. Klachten kunnen worden ingediend via samanthasmitfotografie@hotmail.com

 2. Klachten na de bovengenoemde periode, worden niet meer in acht genomen.

 3. Ingediende klachten leiden niet tot terugbetaling van de factuur of opschorting van de betalingsplicht van de klant.

   

PRIVACYVERKLARING

Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nu alles digitaal gaat, worden bepaalde gegevens van jou opgeslagen en/of bijgehouden. Natuurlijk is jouw privacy van groot belang. Hieronder kan je vinden welke gegevens van jou worden bijgehouden en waarom.

 

Contactgegevens:
Samantha Smit
www.samanthasmitfotografie.nl
Leidsedreef 65
2352BA Leiderdorp
+31611506710
KVK: 73993131

 

Persoonsgegevens
Wanneer je een shoot bij mij boekt, heb ik bepaalde gegevens nodig. Zonder naam en adres kan ik immers niet langskomen om de foto’s te maken! Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en waar deze voor worden gebruikt.

 

 • Naam en e-mailadres

Bij het invullen van het contactformulier worden jouw naam en e-mailadres gevraagd. Zo kan ik jouw mailtje persoonlijk beantwoorden. Jouw naam en e-mailadres worden ook gebruikt voor het opstellen en verzenden van de factuur en de informatiemail.

 

 • Adresgegevens

Jouw adresgegevens heb ik nodig voor het adresseren van de factuur. Ook gebruik ik jouw adres wanneer de shoot thuis plaatsvindt. Heb je een album besteld? Dan zal deze worden verstuurd naar het opgegeven adres.

 

 • Telefoonnummer

Communicatie is belangrijk, zowel voor als na de shoot. Daarom wordt jouw telefoonnummer gevraagd. Mochten er vragen zijn of mochten er plots wijzigingen plaatsvinden, kan via Whatsapp of een belletje makkelijk contact worden opgenomen.
 

 • Foto’s gemaakt tijdens de shoot

Uit jouw shoot komt een product: de foto’s. Deze zullen worden opgeslagen op twee harde schijven. Ook zullen de foto’s voor onbepaalde tijd in een beveiligde galerij staan. Heb je toestemming gegeven voor gebruik op social media/website, zouden jouw foto’s ook te zien kunnen zijn op website of social media.

 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Minderjarigen kunnen zonder toestemming van een ouder/verzorger geen gebruik maken van mijn diensten. Online kan ik natuurlijk niet controleren of een bezoeker van mijn website ouder is dan 16 jaar. Mijn intentie is om geen online gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar dit kan ik niet voorkomen. Mocht het zo zijn dat er, zonder ouderlijke toestemming, wel persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, kan je contact opnemen met samanthasmitfotografie@hotmail.com. De informatie zal dan worden verwijderd.

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen ook de gemaakte foto’s tijdens een shoot. Voorafgaand zal er expliciet toestemming worden gevraagd voor het delen van jouw foto’s. Mocht je niet willen dat er foto’s worden gedeeld, kan je dit aangeven.

Wil je de betreffende gegevens liever niet delen? Geen probleem. Helaas zijn de gegevens wel noodzakelijk voor het uitvoeren van mijn diensten en het afleveren van mijn producten. Het niet delen van de gegevens zal in dit geval dus betekenen dat er geen shoot kan worden afgenomen.

 

Verwerking persoonsgegevens
Na het invullen van het contactformulier of het toestemmingsformulier, komt deze direct in zowel de inbox van mijn website als de inbox van mijn mail. Beiden zijn alleen toegankelijk door mij. Alle gegevens bij elkaar vormen een klantbestand, welke ik nodig heb voor mijn administratie. De gegevens zullen in ieder geval een jaar worden opgeslagen in mijn mailbox. Bescherming van jouw gegevens vindt plaats door een sterk WiFi-wachtwoord, een wachtwoord op mijn computers en natuurlijk een wachtwoord op zowel mijn mail als de inlog van mijn website. Mocht er toestemming zijn voor het delen van beelden op de website, zullen deze worden geplaatst in een blog. Hier worden nooit achternamen gebruikt! Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van voornamen, laat dit dan tijdig weten.

Bovenstaande gegevens worden in principe niet gedeeld, behalve als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze samenwerking of bij wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Voor de Belastingdienst ben ik verplicht alle basisgegevens voor mijn administratie 7 jaar te bewaren. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Gemaakte foto’s tijdens een shoot worden met toestemming voor onbepaalde tijd op mijn website (www.samanthasmitfotografie.nl) geplaatst. Daarnaast bewaar ik alle foto’s minimaal 2 jaar op twee verschillende harde schijven. Op deze manier kan ik zelf de foto’s gemakkelijk terugvinden en ook kan de klant op deze manier gebruik maken van een back-up, mochten foto’s onbedoeld kwijt raken.

 

Samengevat worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het contact voor- en na de shoot.

 • Het afhandelen van de betaling.

 • Het informeren over eventuele wijzigingen van diensten en producten.

 • Het afleveren van goederen.

 • Wettelijk verplichte administratie.

 • Het informeren van anderen over mijn diensten door gebruik van foto’s op website en/of social media.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Al het contact dat je met mij hebt, is persoonlijk. Belangrijke besluiten worden dan ook door mij gemaakt, niet door geautomatiseerde verwerkingen zoals computerprogramma's. Natuurlijk maak ik wel gebruik van bepaalde computerprogramma's en -systemen, zoals voor de fotobewerking of voor mijn website. Onderstaand een overzicht van de programma's en systemen die ik gebruik:

 • Wix (www.wix.com) voor gebruik van de website van Samantha Smit Fotografie

 • Strato voor de domeinnaam ‘www.samanthasmitfotografie.nl

 • Outlook voor het mailcontact over de diensten van Samantha Smit Fotografie

 • Adobe Lightroom voor het verwerken van de foto’s gemaakt door Samantha Smit Fotografie

 • Microsoft Office Word & Excel voor het bijhouden van administratie

 • Moneybird voor het bijhouden van de uren en de administratie

 • Foto’s en contactgegevens worden opgeslagen op een harde schijf die alleen toegankelijk is voor Samantha Smit Fotografie

 • Pixieset (www.pixieset.com) voor het ontwerpen en leveren van de online galerij

 

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn bij mij in goede handen. In principe deel ik hier over niets: Alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of wanneer ik hiertoe wettelijk word verplicht.

 

Cookies en vergelijkbare technieken
Mijn website, maar ook mijn Instagram en Facebook maken gebruik van cookies. Van Facebook en Instagram wist je dit waarschijnlijk al. Mijn website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat mijn website goed werkt. De analytische cookies zorgen ervoor dat ik inzicht heb in bijvoorbeeld bezoekersstatistieken.

Welke rechten heb ik?; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer gewenst, kan je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking of jouw toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Ook heb je recht op zogeheten gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je mij kan vragen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, door te sturen naar jou of naar een door jou genoemde organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar samanthasmitfotografie@hotmail.com. Natuurlijk wil ik wel zeker weten dat een dergelijke aanvraag door jou zelf is gedaan. Daarom vraag ik bij een dergelijke aanvraag een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Als laatste wil ik jou graag wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Zoals eerder benoemd, belanden jouw gegevens alleen bij mij. Ik deel deze verder niet en foto's worden alleen met toestemming gebruikt. Mocht het nodig zijn, zal ik natuurlijk passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op via samanthasmitfotografie@hotmail.com

bottom of page